Maatschappelijk ondernemerschap & voorraadbeleid woningcorporaties

In de jaren '90 zijn woningcorporaties veranderd van overheidsgestuurde, taakgerichte organisaties in zelfstandige ondernemingen met een publieke taakstelling. Sindsdien is in de sociale huursector het begrip 'maatschappelijk ondernemerschap' in gebruik geraakt. Dit begrip duidt zowel op de bijzondere positie van de corporaties (als speler tussen overheid, markt en maatschappij), als op een manier van werken (er wordt op een ondernemende wijze gewerkt aan het verwezenlijken van de maatschappelijke doelen).

Er bestaan nog veel vragen over het maatschappelijke ondernemerschap van woningcorporaties. Het begrip is relatief nieuw en, zeker in de sociale huursector, nog slecht gedefinieerd. Corporaties zijn nog zoekende naar de manier waarop zij hun bedrijfsvoering en voorraadbeleid op een effectieve en efficiënte wijze kunnen inrichten. Er is nog weinig theoretische en empirische kennis over de vertaling van het maatschappelijk ondernemerschap in bruikbare concepten voor woningcorporaties. Een belangrijke deelvraag hierbij is of en hoe kennis en ervaring uit de andere publieke sectoren en de commerciële sector in binnen- en buitenland kan worden gebruikt voor woningcorporaties.

Om bij te dragen aan meer inzicht in bovenstaande vraagstukken is de afdeling Real Estate & Housing van de Technische Universiteit Delft gestart met de onderzoekslijn 'Maatschappelijk Ondernemerschap en Voorraadbeleid Woningcorporaties'. De onderzoekslijn richt zich door middel van een aantal samenhangende projecten op vragen betreffende:

 • de vertaling van het maatschappelijk ondernemerschap in de bedrijfsvoering, strategie en voorraadbeleid van woningcorporaties (vormgeven aan het maatschappelijke ondernemen);
 • de inbedding van corporaties als zelfstandige ondernemingen met een publieke taak in de maatschappij (inbedding van de corporatie als maatschappelijke onderneming).


Projecten
Op dit moment wordt er binnen het onderzoek gewerkt aan de volgende projecten:

 • Bedrijfsstijlen en voorraadbeleid woningcorporaties - Dr.ir. V.H. Gruis
 • Belanghoudersparticipatie in de sociale huursector
 • Klantgestuurd voorraadbeleid - Ir. S. Zijlstra
 • Visitatie van woningcorporaties
 • Gebiedsgericht voorraadbeleid - Ir. A.J. van Overmeeren
 • Gebiedsontwikkeling door woningcorporaties
 • Implementatie voorraadbeleid - Ritske Dankert - Onderzoeksinstituut OTB
 • Organisatie ontwikkeling woningcorporaties - Nico Nieboer - Onderzoeksinstituut OTB
 • Projectontwikkeling Woningcorporaties - Ir. R.S. van der Kuij
 • Intern Toezicht Woningcorporaties
 • Organisation Development Social Landlords in Europe - D. Czischke
 • Samenwerking marktpartijen en corporaties
 • Leiderschapsstijlen corporatiebestuurders - M. Heemskerk

Het onderzoek wordt geleid door Dr.ir. V.H. Gruis. Neemt u voor vragen en informatie contact op via v.h.gruis@remove-this.tudelft.nl of 015-2783928.

In de onderzoekslijn wordt samengewerkt met Onderzoeksinstituut OTB. Binnen het Delft Centre for Sustainable Urban Areas nemen de betrokken onderzoekers deel in de programma's Sustainable Housing Transformations, Housing Systems en Real Estate & Project Management.

Publicaties

Naam auteur: .
© 2019 TU Delft

Metamenu